"CoBoLi - Led Shop" is onderdeel van "Bouwman - Licht & Geluid"
Algemene voorwaarden
Artikel 1 - Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor CoBoLi webshops, Bouwman Licht & Geluid en Promo Drive in Show, gevestigd in Helmond. In deze algemene voorwaarden worden deze aangeduid als Bouwman Licht & Geluid. De klant of contactpersoon wordt vanaf nu aangeduid als afnemer.
2. Af te leveren goederen / diensten of projecten worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als producten.
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en overeenkomsten van Bouwman Licht & Geluid.
4. De afnemer is een particuliere of zakelijke (rechts)persoon waarmee Bouwman Licht & Geluid een overeenkomst aangaat. Wanneer valse gegevens worden verstrekt, is Bouwman Licht & Geluid gemachtigd om de overeenkomsten te weigeren / verbreken zonder gevolgen. Afnemer dient ten alle tijden te betalen.
5. Bouwman Licht & Geluid is te allen tijde gerechtigd om de algemene voorwaarden te wijzigen. De ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden is een halve kalendermaand na publicatie. Dit geldt niet voor lopende overeenkomsten.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Bouwman Licht & Geluid kan extra voorwaarden hanteren op producten. Deze worden vooraf kenbaar gemaakt aan de afnemer.
2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk overeengekomen worden na goedkeuring door Bouwman Licht & Geluid.
3. Wanneer bepalingen uit deze algemene voorwaarden in strijd zijn met het huidige wettelijke recht wordt de overeenkomst aangepast. Echter, de overeenkomst blijft van kracht.
4. Wanneer de afnemer ook algemene voorwaarden hanteert en deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Bouwman Licht & Geluid, gelden die van Bouwman Licht & Geluid boven die van de afnemer.
5. De algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 01 januari 2012 op alle acties.

Artikel 3 - Overeenkomsten en offertes
1. Offertes, die door beide partijen zijn ondertekend, vormen een overeenkomst (schriftelijk, per e-mail / scannen).
2. Schriftelijk bevestigde opdrachten vormen een overeenkomst.
3. Voor beide partijen zijn overeenkomsten bindend.
4. Aanvullingen zijn van toepassing na schriftelijke goedkeuring door Bouwman Licht & Geluid.
5. Een gedane opdracht bindt de afnemer.
6. Een elektronisch geplaatste order heeft dezelfde bindende kracht als een schriftelijke / mondelinge overeenkomst.
7. Bouwman Licht & Geluid kan niet garanderen dat gegevens niet onderschept worden via internet. Bouwman Licht & Geluid kan hiervoor ook niet aansprakelijk worden gesteld.
8. Indien, in welke vorm dan ook door de afnemer, een verandering in een door Bouwman Licht & Geluid gemaakte offerte plaatsvindt, is deze ongeldig.
9. Aanvullingen en opmerkingen zijn pas van toepassing op een overeenkomst als deze schriftelijk zijn ondertekend door Bouwman Licht & Geluid.
10. Bouwman Licht & Geluid heeft altijd het recht opdrachten te weigeren.
11. Zetfouten (ook prijzen) op de internetsite, brochure of anders (geen offertes) zijn voorbehouden.
12. De geldigheidsduur van de offerte is bindend. De startdatum is de datum van de offerte. De geldigheidsduur van de offerte is 5 werkdagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
13. Bouwman Licht & Geluid kan gemaakte offertes nog steeds weigeren uit te voeren, zonder daar een verklaring voor te hoeven geven.
14. Bouwman Licht & Geluid heeft ten alle tijden het recht een overeenkomst te weigeren of de afnemer te onderwerpen aan een kredietcheck.

Artikel 4 - Facturen
1. Facturen worden overhandigd bij de levering of worden toegezonden.
2. De factuurdatum, en niet de leverdatum, is de afgiftedatum.
3. Facturen zijn het garantiebewijs.
4. Een overeenkomst mag alleen getekend worden door een bevoegd persoon, anders kan Bouwman Licht & Geluid de overeenkomst alsnog ontbinden.

Artikel 5 - Aanbiedingen en prijzen
1. Alle afbeeldingen, teksten, tekeningen, en andere gegevens kunnen afwijken van het origineel. Afwijkingen kunnen nooit leiden tot ontbinding en Bouwman Licht & Geluid is niet aansprakelijk voor hierdoor geleden schade.
2. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze algemene voorwaarden of de totstandkoming hiervan. Tevens niet aan wat er gebeurt wanneer deze algemene voorwaarden worden gelezen.
3. Alle prijzen zijn in Euro's tenzij anders vermeld. Op de internetsite zijn de prijzen inclusief BTW en verwijderings-bijdrage, maar zonder verzendkosten.
4. Betalingen zijn alleen op geleverde producten door Bouwman Licht & Geluid. Tevens is Bouwman Licht & Geluid niet aansprakelijk voor wat er tijdens het gebruik van de producten met de afnemer of derden gebeurt.
5. In geval van aantoonbare wijziging van de kostprijs is Bouwman Licht & Geluid gerechtigd de overeengekomen prijzen te wijzigen. De afnemer heeft bij wijziging het recht de overeenkomst met Bouwman Licht & Geluid te ontbinden.
6. Kortingen worden maar eenmalig verleend. Eerdere kortingen zijn niet meer geldig.
7. Administratie-, annulerings-, order-, vracht-, verzend- en opslagkosten, alsmede kosten voor retourbehandeling kunnen achteraf alsnog in rekening worden gebracht.
8. Koeriersdiensten of kosten voor speciaal vervoer, bijzondere inklaringskosten, invoer- en opslagkosten kunnen ook apart in rekening worden gebracht.
9. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijzen, die niet in een offerte van of overeenkomst met Bouwman Licht & Geluid, zijn vermeld.

Artikel 6 - Betaling
1. De afnemer is verplicht facturen en overige kosten te betalen aan Bouwman Licht & Geluid.
2. Factuur bedragen dienen vooraf betaald te worden zonder rente. Tevens kan van Bouwman Licht & Geluid geen rente worden gevraagd over het vooruitbetaalde bedrag.
3. Wanneer de afnemer aan de betalingsverplichting niet voldoet, is deze in gebreke gebleven. Indien Bouwman Licht & Geluid overgaat op buitenrechtelijke incasso dan komen de kosten daarvan, ad 15% over het factuurbedrag, met een minimum van 200 euro en verrekend met de wettelijke rente, voor rekening van de afnemer. Wettelijke kosten zijn verschuldigd vanaf de vervaldatum van de facturen.
4. Alle nog niet betaalde facturen moet de afnemer betalen binnen een termijn van 7 dagen na factuurdatum. Wanneer de afnemer in gebreke treedt, zie artikel 6.3
5. Betalingen dienen te gebeuren naar het rekeningnummer van Bouwman Licht & Geluid.
6. Producten blijven het bezit van Bouwman Licht & Geluid tot de afnemer betaald heeft.
7. Na niet-tijdige betaling heeft Bouwman Licht & Geluid het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gevolgen. Bouwman Licht & Geluid kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade.
8. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.

Artikel 7 - Levering
1. Na de totstandkoming van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de afnemer, zal Bouwman Licht & Geluid zo snel mogelijk overgaan tot het leveren van de goederen.
2. Een overeengekomen leveringstermijn is niet fataal. De op de internetsite vermelde leverdatum is slechts een streven.
3. Bouwman Licht & Geluid is gemachtigd de levering van goederen op te schorten wanneer Bouwman Licht & Geluid kan aantonen dat de kredietwaardigheid van de afnemer onvoldoende is.
4. Het verstrijken van de leveringstermijn, betekent niet dat Bouwman Licht & Geluid op welke manier dan ook aansprakelijk is. De afnemer heeft hierdoor ook geen recht tot ontbinding.
5. Bij een overschrijding van 45 dagen is de afnemer gerechtigd tot opschorting van de overeenkomst.
7. Wanneer de goederen Bouwman Licht & Geluid verlaten, is het risico voor de afnemer.
8. Bij retourzendingen is het risico voor de afnemer.
9. Klachten over de bezorging van de producten moeten binnen 2 dagen schriftelijk gemeld zijn aan Bouwman Licht & Geluid. De afnemer is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8 - Retour
1. Bij terugzending komen de kosten voor de afnemer. Het terugzenden naar de klant is voor rekening van Bouwman Licht & Geluid.
2. Retour zenden kan niet bij zakelijke transacties en op maat producten.
3. Zonder schriftelijke communicatie is Bouwman Licht & Geluid niet verplicht een retour zending aan te nemen.
4. Als er gecrediteerd wordt door Bouwman Licht & Geluid wordt het factuurbedrag gecrediteerd. Tenzij het product niet aan de eisen van retour zenden voldoet.
5. Wanneer het product retour wordt gezonden moet het degelijk verpakt, onbeschadigd en in originele staat aankomen bij Bouwman Licht & Geluid. Er mag niet aan het product gerepareerd zijn, mits door Bouwman Licht & Geluid zelf. Tevens moet het product sticker- en stiftvrij zijn.
6. De kosten voor retour zending reparaties zijn voor de afnemer en kunnen later alsnog gefactureerd worden.
7. Wet verkoop op afstand zie artikel 15.

Artikel 9 - Garantie
1. Bouwman Licht & Geluid staat in voor de kwaliteit van haar producten en doet alles om een hoge kwaliteit te handhaven.
2. Garantie wordt gegeven op geleverde producten. De garantie bedraagt 12 maanden. In deze periode zijn gedekt de regels die gelden bij de leverancier van Bouwman Licht & Geluid.
3. De garantie periode gaat in op de factuurdatum.
4. Op de eerste plaats loopt de garantie via de fabriek. Wanneer deze niet vergoedt, doet Bouwman Licht & Geluid dit ook niet. Tevens is Bouwman Licht & Geluid vanaf dan ook niet meer aansprakelijk.
5. Geretourneerde producten die onder de garantie vallen worden pas in behandeling genomen als het product samen met de originele factuur wordt aangeboden aan Bouwman Licht & Geluid.
6. Kosten gemaakt voor de garantie kunnen later nog in rekening worden gebracht bij de afnemer. Deze is verplicht de factuur te betalen.
7. Wanneer het product 3 maanden na reparatie nog niet is afgehaald neemt Bouwman Licht & Geluid aan dat het product niet meer wordt opgehaald en dat de afnemer afstand doet van het product.
8. Bouwman Licht & Geluid staat niet in voor de manier waarop het geleverde product wordt gebruikt.

Artikel 10 - Ontbinding
1. Een klantnummer is persoonlijk en mag niet worden gebruikt door anderen dan u zelf. Ook niet voor reparatie.
2. Indien de afnemer zijn verplichtingen niet behoorlijk na kan komen alsmede faillissement, staat van faillissement, surseance van betaling aanvraagt, of zijn crediteuren of een deel van hen een akkoord aanbiedt, dan wel tot de verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede ingeval van overlijden, onder curatele stellen, of op andere wijze de bevoegdheid over zijn bedrijf kwijt raakt, is Bouwman Licht & Geluid gerechtigd te eisen dat het bedrag betaald wordt zonder in gebreke te stellen.
3. In bovenstaand geval is Bouwman Licht & Geluid altijd gerechtigd de producten terug te nemen.
4. Annuleren van de overeenkomsten kan alleen door middel van een schriftelijke goedkeuring van Bouwman Licht & Geluid. Ingeval het annulering door een zakelijke onderneming betreft, dient zij 25% te betalen van het overeengekomen bedrag. Voor verhuur overeenkomsten ontbinding zie artikel 14.

Artikel 11 - Aansprakelijk
1. Bouwman Licht & Geluid is niet aansprakelijk voor tot stand komen van deze algemene voorwaarden als mede wat er gebeurt tijdens het lezen van deze algemene voorwaarden.
2. Bouwman Licht & Geluid is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade, ontstaan door de overeenkomst met de afnemer. Tevens niet voor derden, betrokken in het proces.
3. Bouwman Licht & Geluid is niet aansprakelijk ingeval van: niet of te laat leveren, onjuist of onzorgvuldig gebruik van het geleverde product, onjuiste publicatie van gegevens, overmacht, schade aan derden door het product, indirecte schade.
4. Aansprakelijkheid van Bouwman Licht & Geluid uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst zonder BTW.
5. Mocht Bouwman Licht & Geluid toch aansprakelijk zijn, betaalt zij het bedrag uit, dat de uitkering is van de verzekering van Bouwman Licht & Geluid.
6. Mocht de verzekering niet dekken, dan is Bouwman Licht & Geluid geheel niet aansprakelijk.
7. Op alle overeenkomsten van Bouwman Licht & Geluid is het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 12 - Overmacht
1. Na een periode van 45 dagen overmacht, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
2. Er is sprake van overmacht als Bouwman Licht & Geluid zich niet aan haar afspraken kan houden of een overeenkomst niet kan nakomen en dit buiten het bereik van Bouwman Licht & Geluid valt. Hieronder valt ook: leveranciers van Bouwman Licht & Geluid die hun afspraken niet nakomen, leveranciers die niet tijdig leveren.

Artikel 13 - Slotbepalingen
1. Producten blijven eigendom van Bouwman Licht & Geluid tot de verzending. Ingeval van retourzendingen zijn de producten altijd eigendom van de afnemer.
2. De afnemer mag nooit afstand doen van het product voor de levering. Dus ook niet aan derden.
3. Bouwman Licht & Geluid is gemachtigd het product terug te nemen wanneer de afnemer niet kan voldoen aan de overeenkomst. De afnemer moet hieraan meewerken.
4. Bouwman Licht & Geluid kan de producten bij retour zending weer eigendom maken als de afnemer haar verplichtingen niet nakomt.
5. Wanneer Bouwman Licht & Geluid inbreuk maak op privacy, auteursrecht, merken, handelsnamen of dergelijke, kan dit bekend gemaakt worden bij Bouwman Licht & Geluid en vindt er een wijziging of verwijdering plaats. Tevens is het niet toegestaan dit te gebruiken van geleverde producten.
6. Bouwman Licht & Geluid is gerechtigd derden de producten te laten leveren, ophalen, repareren.

Artikel 14 - Verhuur
1. Alle bovenstaande bepalingen gelden ook voor verhuur van producten van Bouwman Licht & Geluid. Indien overeenkomsten is artikel 14 leidend met betrekking tot verhuur overeenkomsten.
2. Gemaakte schade bij de levering van producten door Bouwman Licht & Geluid is voor de afnemer. Hiervoor is Bouwman Licht & Geluid niet aansprakelijk.
3. Wanneer een huurovereenkomst wordt getekend, wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.
4. De levering van de producten vind plaats op een tijdstip en datum bepaald door Bouwman Licht & Geluid maar is niet fataal. Dit kan afwijken hiervoor draagt Bouwman Licht & Geluid geen verantwoordelijkheid en ook niet voor de gemaakte kosten.
5. Een verhuurovereenkomst kan worden geannuleerd tot 5 werkdagen voor aanvang. Wanneer annulering later plaats vindt is Bouwman Licht & Geluid gemachtigd 70% van het overeengekomen bedrag te vorderen van de afnemer.
6. Schade aan de producten tijdens het verhuur zijn voor kosten van de afnemer. Er vind controle plaats voor en na de verhuur periode. De afnemer is verplicht de factuur te betalen.
7. Extra kosten gemaakt voor de levering van de producten zijn voor de afnemer. Tevens de overige kosten zijn voor de afnemer, tenzij er overmacht in het spel is.
8. De huurperiode bedraagt altijd 1 dag / 24 uur. De huurtijd vangt aan wanneer de goederen Bouwman Licht & Geluid verlaten en de periode stopt wanneer de goederen terugkomen bij Bouwman Licht & Geluid tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
9. De afnemer is verplicht zich voorafgaand aan de verhuurperiode te legitimeren in combinatie met een geldige bankpas en een afschrift van de bank niet ouder dan 2 maanden.
10. Verplaatsing of het zelf aansluiten van de producten geschiet geheel op eigen risico.
11. Storingen of reparaties dienen nooit zelf uitgevoerd te worden. Eerst melden bij Bouwman Licht & Geluid en deze zal bij terugkomst de producten repareren. De afnemer kan bij storingen geen aanspraak maken op teruggave van de betaalde huurovereenkomst.
12. Indien een afnemer de goederen ophaalt en te laat retourneert is Bouwman Licht & Geluid gemachtigd een extra dag in rekening te brengen. De afnemer is verplicht deze dan ook te betalen. Eventuele schade geleden door Bouwman Licht & Geluid is dan ook voor de afnemer.
13. Bij verlies, diefstal of schade is de afnemer verplicht dit te melden aan Bouwman Licht & Geluid. De afnemer dient aangifte te doen en de betrokkene aansprakelijk te stellen. De afnemer maakt ook foto's van de plek des onheil. Wanneer de afnemer deze procedure nalaat is de afnemer in zijn geheel aansprakelijk voor de schade bij deze gebeurtenis.
14. De producten zijn niet verzekerd en de afnemer dient hier dan ook zelf zorg voor te dragen. Het moment dat de producten Bouwman Licht & Geluid verlaten is de afnemer verantwoordelijk voor de goederen.
15. Bouwman Licht & Geluid heeft ten alle tijden het recht een huuraanvraag te weigeren of de afnemer te onderwerpen aan een krediet check.
16. Het is niet toegestaan producten aan derden door te verhuren of gebruik te laten maken van de producten tijdens de verhuurperiode. Eventuele schade hierdoor is voor de afnemer.
17. Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door de afnemer ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door de afnemer beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van de afnemer die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake door BUMA/STEMRA/SENA.

Artikel 15 - Wet verkopen op afstand
1. De wet verkopen op afstand is van toepassing bij een consumentenkoop.
2. Mocht het product niet bevallen dan heeft de afnemer vanaf het moment dat de producten zijn geleverd 14 dagen de tijd om deze zonder opgave van redenen te retourneren.
3. Wanneer de afnemer van deze wet gebruik maakt wordt het gehele aankoopbedrag geretourneerd. De verzendkosten mogen hierop in mindering worden gebracht.
4. Bij retourzending krijgt de afnemer allereerst een tegoedbon aangeboden voor een ander product. Wanneer de afnemer aangeeft zijn bedrag geretourneerd te hebben is dit ook mogelijk, dit alleen na communicatie met Bouwman Licht & Geluid.
5. Retourzending risico's zijn voor rekening van de afnemer.
6. Een retourzending onder deze wet kan alleen aangenomen worden wanneer het product ongeopend is en teruggezonden wordt in de originele verpakking.
7. Het uitsluiten van retourrecht bij artikelen waarvan de verzegeling is verbroken, is van toepassing op audio- en video-opname en software en computerprogrammatuur.
8. Bouwman Licht & Geluid aanvaardt retour gezonden zaken slechts indien en voor zover zij over terugzending van tevoren schriftelijk, of per e-mail op de hoogte is gesteld, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Bouwman Licht & Geluid opgegeven adres zijn geretourneerd. De kosten voor het retourneren van de zaak zijn voor rekening van de afnemer. Bouwman Licht & Geluid neemt geen ongefrankeerde zendingen aan.
ideal overboeking
rembours contant
Megaman PAR16 5W GU10 28K

Nu: €26,99
 
facebook   twitter
© 2006 - 2024
Bouwman - Licht & Geluid